Študuj techniku máš budúcnosť !

Termín zaslania prihlášok pre 2.kolo na bakalárske štúdium je DO 30.apríla 2024

Uplatni sa vo všetkých odvetviach hospodárstva na všetkých stupňoch riadenia.

Mimoriadne štipendium

Pridaj sa k nám a získaj mimoriadne motivačné štipendium až vo výške 1400 €

Zisti viac

Riadiace systémy vo výrobnej technike s akreditáciou EUR-ACE

Značka EUR-ACE garantuje najvyššie európske štandardy kvality.

Zisti viac

Podajte si prihlášku do 30.APRÍL 2024

Študuj techniku, máš budúcnosť.

Podmienky prijatia Elektronická prihláška
Spoznaj fakultu - opýtaj sa prodekana

Originálne programy

Ponúkame 14 akreditovaných študijných programov

Študijné pobyty

Možnosť študijných pobytov na zahraničných univerzitách

Odborná prax

Absolvovanie praxe v moderných podnikoch.

Štipendium

Mimoriadne motivačné štipendium za dobré študijné výsledky.

O fakulte

Technická fakulta je jednou zo 6.fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na ktorej v súčasnosti študuje takmer 1 200 študentov v dennej a externej forme štúdia.

Od roka 1997 sa uplatňuje flexibilný kreditový systém ECTS (European Credit Transfer System).

Čítaj viac

Prečo študovať techniku?

Pozri krátke video a pridaj sa k nám

Čo ponúkame

Naše pracoviská

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky

Celá vedecká a pedagogická činnosť ostáva v zameraní na riadiace systémy vo výrobnej technike ako aj samotnú výrobnú techniku. Vývoj autonómneho mobilného postrekovača do vinohradov. Podieľa sa na príprave viacerých projektov na národnej ale aj medzinárodnej úrovni.

Katedra kvality a strojárskych technológií

Kolektív katedry vo výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti zameriava prioritne na výrobné technológie pre automobilový priemysel, kvalitu produkcie, prevádzkovú bezpečnosť techniky a spoľahlivosť techniky. Študijné programy garantované KKST patria dlhodobo medzi najatraktívnejšie pre uchádzačov o štúdium.

Katedra strojov a výrobných biosystémov

Katedra je profilujúcou katedrou pre študentov TF. Jej sústavným poslaním je dotvárať v pedagogickom procese odborný profil absolventov v oblasti konštrukcie, technologického využívania a efektívneho riadenia techniky pre rastlinnú výrobu a výrobu biomasy na energetické účely.

Katedra dopravy a manipulácie

Vo výučbe sa katedra zameriava predovšetkým na problematiku dopravnej a manipulačnej techniky z hľadiska konštrukcie a technicko-exploatačných vlastností mobilných energetických prostriedkov a zabezpečuje výučbu všetkých predmetov z oblasti logistiky a skladovania, legislatívy v cestnej doprave, tepelnej techniky a tekutinových mechanizmov.

Katedra konštruovania strojov

Katedra sa podstatnou mierou podieľala na formovaní odborného profilu absolventov fakulty, a to: základy konštruovania, technická mechanika, pružnosť a pevnosť, časti strojov, progresívne metódy konštruovania. Pozornosť je venovaná budovaniu laboratórií, z ktorých najprogresívnejšie je laboratórium tribológie a cvičebňa CAD/CAM.

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky

Katedra vyučuje široké spektrum predmetov zameraných na techniku pre chov zvierat, spracovanie surovín, materiálov a biomasy pre potravinové i nepotravinové využitie hlavne v bioenergetike ,procesnú techniku, stacionárne dopravné zariadenia, technickú infraštruktúru a zariadenie budov, techniku prostredia, energetické audity, konštruktívnu geometriu a technickú grafiku.

Katedra fyziky

V súčasnosti sa pracovníci katedry venujú výskumu v oblasti termických, elektrických, reologických a mechanických vlastností materiálov. Taktiež sa venujú oblasti udržateľných zdrojov energie, najmä fotovoltaike. Rozvíja sa i oblasť počítačového spracovania obrazu, fraktálnej analýzy a matematicko-fyzikálneho modelovania materiálov.

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb

Oddelenie je v súčasnosti špecifické pracovisko podieľajúce sa na vyučovacom procese zabezpečovaním vybraných predmetov, vedeckovýskumnej činnosti TF a prevádzkovaním významnej podnikateľskej činnosť v rámci fakulty.

Zvýšte svoje možnosti zamestnania

Ďalšie vzdelávanie

Základy manažérstva kvality (ISO 9000, 9001, 9004)
Interný audítor pre automobilový priemysel (ISO/TS 16 949)
Interný audítor BOZP (OHSAS 18001)
Tribotech
Bezpečnostný technik
Medzinárodný zváračský technológ - IWT
Medzinárodný zváračský inžinier - IWE
Interný audítor v systéme environmentálneho manažérstva (ISO 14001)
Doplnkové pedagogické štúdium

FAQ

Často kladené otázky

E – prihláška je platná bez papierovej prihlášky a bez príloh (nevyhnutné prílohy budú riešené dodatočne na základe vyzvania jednotlivých fakúlt resp. až pri zápise na štúdium)

Životopis, doklad o zaplatení za prijímací pohovor.

V prípade, že na prihláške máte známky overené školou tak nie.

Pri elektronickej prihláške 35 € – poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:
o IBAN: SK4081800000007000066247
o konštantný symbol (KS) 0558
o variabilný symbol (VS) 103900
o špecifický symbol (ŠS) 103900721
o správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Nie stačí si uviesť v jednej prihláške alternatívny typ študijného programu a zaplatiť jeden poplatok za prihlášku.

Čo môžete u nás študovať?

Študijné možnosti

Bakaláske štúdium

Minimálny počet kreditov: 180

Erasmus: 153 univerzít v EÚ

Počet programov: 5

Inžinierske štúdium

Minimálny počet kreditov: 120

Predpokladá sa, že absolventi skončili prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbor

Doktorandské štúdium

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Minimálny počet kreditov: 180

1969 - 2019 I 50.výročie založenia fakulty

História Technickej fakulty

Založenie ústavov

2021

Jednotlivé katedry boli začlenené do ústavov. Vznikli tri ústavy - Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky (skratka UPTDB) vznikol zlúčením Katedry dopravy a manipulácie (skratka KDM), Katedry strojov a výrobných biosystémov (skratka KSVB) a Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (skratka KZSBT). Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky (skratka UEAIF) vznikol zlúčením Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky (skratka KEAI) a Katedry fyziky (skratka KF). Ústav konštruovania a strojárskych technológií (skratka UKST) vznikol zlúčením Katedry konštruovania strojov (skratka KKS) a Katedry kvality a strojárskych technológií (skratka KKST).

Súčasnosť

2019

Technická fakulta má 72 pedagogických zamestnancov, ktorých viac ako polovica (39) je docentov a profesorov. V roku 2014 fakulta úspešne naplnila kritériá komplexnej akreditácie a v súčasnom akademickom roku študuje na fakulte viac ako 1200 študentov na všetkých stupňoch štúdia.

Zmena názvu fakulty

2008

Názov fakulty neodrážal obsah akreditovaných študijných programov MF ani spoločenské trendy. Na základe návrhu fakulty rektor SPU v Nitre požiadal MŠ SR o zmenu názvu fakulty na Technická fakulta. Po úspešnom akreditačnom konaní sa od apríla 2008 názov fakulty zmenil.

Sťahovanie fakulty

Akademický rok 2005/06

Okrem úspešne akreditovaných nových študijných programov, ktoré predstavovali pomerne výraznú zmenu v orientácii vyučovacieho procesu na potreby praxe, bolo významnou aktivitou dislokovanie fakulty z priestorov Kalvárie do nového pavilónu MF v areáli SPU.

Mechanizačná fakulta

1969

V tomto roku vzniká samostatná Mechanizačná fakulta

Nový študijný odbor

1962

V rámci Prevádzkovo-ekonomickej fakulty sa vytvorili podmienky pre nový študijný odbor Mechanizácia poľnohospodárstva

Reorganizácia vysokých škôl

1952

V rámci reorganizácie vysokých škôl vznikli z dvoch fakúlt Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach dve samostatné vysoké školy – Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene.

Základy konštituovania Technickej fakulty

1946

Pri zakladaní Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach vzniká Ústav strojníctva.

Kontakt

Študijné oddelenie


Helena Hrašková +421 37 641 5587 helena.hraskova@uniag.sk Typ štúdia: Bakalársky - ročník: 1., 2. a 3.
Ing. Drahomíra Karasová +421 37 641 5588 drahomira.karasova@uniag.sk Typ štúdia: Inžiniersky - ročník: 1. a 2.
Ing. Renáta Záhorská, PhD. +421 37 641 5589 Renata.Zahorska@uniag.sk Typ štúdia: Doktorandský